To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  UCZEŃ 0-3
już niedostępne -
  UCZEŃ 4-7
już niedostępne -
  OSOBY TOWARZYSZĄCE
już niedostępne -

Celem warsztatów prowadzonych w Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego jest edukacja przyrodnicza, nastawiona przede wszystkim na zdobywanie wiedzy o otaczającym nas świecie poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, aktywne poznawanie i doświadczanie.
Ideą przyświecającą edukacji w Stacji jest kształtowanie umiejętności i postaw w myśl hasła Rozpoznaję - Rozumiem - Dbam Wyspa Przyrodników rezyduje na terenie Stacji Biologicznej UG, mieszczącej się w Górkach Wschodnich, na Wyspie Sobieszewskiej (54,34849° N, 18,7967°E), 1800 m od brzegu morskiego. Jest to unikalny fragment naszego wybrzeża, położony na styku Mierzei Wiślanej i Żuław Wiślanych, co kształtuje wyjątkową różnorodność flory i fauny. W sąsiedztwie Stacji znajduje się obszar Natura 2000 "Ujście Wisły", obejmujący m. in dwa rezerwaty przyrody: "Ptasi Raj" (ścieżka dydaktyczna) oraz "Mewia Łacha". Na terenie Stacji zlokalizowany jest interesujący obiekt o walorach edukacyjnych - "Laboratorium Wydmowe" - sztuczna wydma, z kolekcją piaskolubnych gatunków roślin, w tym chronionym mikołajkiem nadmorskim.


Warsztaty przyrodnicze dla uczniów edukacji domowej

- klasy 0-3 "O czym szumi las"

- klasy 4-7 "Las - zielona machina"


Warsztaty "O czym szumi las" - klasy 0-3

Zakres tematyczny
Las jako ekosystem - budowa i funkcjonowanie. Warunki siedliskowe. Gatunki drzew i runo leśne. Zwierzęta w lesie. Orientacja w terenie na podstawie mapy i współrzędnych geograficznych.

Formy pracy
Obserwacje terenowe, dyskusja, praca w grupach, zabawy dydaktyczne.
Łączny czas trwania zajęć: 2,5-3h

Najważniejsze cele i treści nauczania:
Uczeń: podaje nazwy warstw lasu, rozpoznaje podstawowe gatunki leśnych roślin i zwierząt oraz przyporządkowuje je do odpowiednich warstw lasu; rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew nagonasiennych i liściastych; przedstawia cechy budowy zewnętrznej rośliny nagonasiennej na przykładzie sosny; rozpoznaje rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite; przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem; prowadzi obserwacje i pomiary w terenie, korzysta z mapy, lupy, kompasu, lornetki; dostrzega zależności między poszczególnymi składnikami środowiska przyrodniczego oraz między środowiskiem a działal-nością człowieka; rozwija swoją wrażliwość na wszelkie przejawy życia; kształtuje poczucie dumy z piękna ojczystej przyrody.


Warsztaty "Las - zielona machina" - klasy 4-7

Zakres tematyczny
Czynniki środowiskowe oddziaływujące na organizmy żywe. Tolerancja ekologiczna gatunków i tworzenie zbiorowisk roślinnych. Nisza ekologiczna gatunków. Typy lasów w Polsce i ich związek ze zróżnicowaniem środowiska. Gatunki lasotwórcze. Budowa warstwowa lasu. Las jako ekosystem - czynniki biotyczne i abiotyczne, sieci troficzne, rola poszczególnych poziomów troficznych w krążeniu materii w przyrodzie. Proces glebotwórczy w lesie. Sukcesja lasu na przykładzie boru nadmorskiego. Rola człowieka w kształtowaniu ekosystemów leśnych. Zasady zrównoważonego rozwoju.

Formy pracy
Dyskusja, obserwacje terenowe, gry dydaktyczne, praca z kluczem do oznaczania gatunków.

Najważniejsze cele i treści nauczania:

Uczeń:
- przedstawia rolę organizmów tworzących biocenozę w kształtowaniu biotopu (proces glebotwórczy, mikroklimat);
- na przykładzie lasu wykazuje, że zróżnicowana struktura przestrzenna ekosystemu zależy zarówno od czynników fizykochemicznych, jak i biotycznych;
- przedstawia zależności pokarmowe w ekosystemie w postaci łańcuchów i sieci;
- wykazuje rolę, jaką w krążeniu materii odgrywają różne organizmy odżywiające się szczątkami innych organizmów;
- rozpoznaje przedstawicieli rodzimych gatunków iglastych i liściastych;
- podaje przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów;
- prezentuje postawę człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.

Łączny czas trwania zajęć: 2,5-3h


Koszt zajęć 5 zł/osoba

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w gdańsk - górki wschodnie wydarzenia Gdańsk - Górki Wschodnie